Got my Skull by Liz Vegas

oliver-rath-got-a-tattoo-by-liz-vegaz-in-hamburg-IMG_0693collage